Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Poniżej znajdują się obowiązujące wskaźniki i stawki. Po wskazaniu konkretnego wskaźnika znajdziecie Państwo wszelkie informacje w wybranym zakresie.

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek.

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

Okres
1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia (zł) 555,00

Składki na ubezpieczenia społeczne przy podanej podstawie wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia
Stawka %
1.01.2016 r.-
31.12.2016 r.
(zł)
emerytalne
19,52
108,34
rentowe 8,00 44,40
chorobowe
2,45
13,60
wypadkowe
1,80
9,99

Razem składki społeczne: 176,33 zł

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres
1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)             3.210,60
Stawka %
9
Kwota (zł)               288,95
Stawka % do odliczenia od podatku
7,75
Kwota (zł)                248,82

 Razem składka zdrowotna: 288,95 zł

 

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

 

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców  wynosi:

Okres
1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Najniższa podstawa wymiaru składek (zł)
2.433,00

Składki na ubezpieczenia społeczne przy podanej podstawie wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia
Stawka %
1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
(zł)
emerytalne
19,52
474,92
rentowe 8,00 194,64
chorobowe
2,45
59,61
wypadkowe
1,80%
43,79

Razem składki społeczne: 772,96 zł

 

 

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres
1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)             3.210,60
Stawka %
9
Kwota (zł)               288,95
Stawka % do odliczenia od podatku
7,75
Kwota (zł)               248,82

Razem składka zdrowotna: 288,95 zł 

 

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają  od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Okres
1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
(zł)
Stawka 2,45%
59,61

 Razem Fundusz Pracy: 59,61 zł 

 

Płatnicy składek zobowiązani są do dokonywania wpłat należności z tytułu składek za dany miesiąc odrębnymi przelewami/wpłatami, na odpowiednio wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS, tj.:

 

83101010230000261395100000 - w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
78101010230000261395200000 - w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
73101010230000261395300000 - w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
68101010230000261395400000 - w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)